Found: 1,306  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การฝึกอบรมและวิทยากรในยุคโลกาภิวัตน์ / โดย นิรชรา ทองธรรมชาติ และคณะ
ชื่อผู้แต่งนิรชรา ทองธรรมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : NECTEC, 2544.
เลขเรียกHF5549.5.T7 น644,658.3124 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จของธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ด123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความเร็จของธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ.
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ด36,658.3 ด123ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : ไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ดนัย เทียนพุฒ.
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2541.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ด364 2541,658.3 ด123ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จทางธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ.
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก658.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคนไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ดนัย เทียนพุฒ
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 25-
เลขเรียก658.3 ด364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Strategic human resource development / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.M3 .อ64 2551,658.3 อ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งพัฒนา สุขประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพัฒนา สุขประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHF5549.5.ฝ68 พ64 2541,658.312404 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาคจิตวิทยาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551
เลขเรียก658.3124 น37ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน, 2540.
เลขเรียกHF5549.5.T7 น648 2540,658.312 น648ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ : กะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2537.
เลขเรียกHD8013.T54 ก440 2537,354.59300101 ก439
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช/ อังคณา นันท์ธิพาวรรณ
ชื่อผู้แต่งอังคณา นันท์ธิพาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก658.312 อ121ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฝึกอบรมสัมมนา / สุนทร พูนเอียด
ชื่อผู้แต่งสุนทร พูนเอียด
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2542
เลขเรียก658.3124 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา