Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานฝึกอบรม : การตรวจสอบความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนั...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ณ62,658.404 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม / ปรีชา ศรีวาลัย, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ศรีวาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525.
เลขเรียกHF5549.5 ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of training / by Anthony Crandell Hamb...
ชื่อผู้แต่งแฮมบลิน, แอนโธนี แครนเดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ฮ851ก อันดับที่ 66 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of training / เอ.ซี. แฮมบลิน ; ศาสตราจ...
ชื่อผู้แต่งแฮมบลิน, เอ.ซี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียกHF5549.5.ฝ68 ฮ85,658.3124 ฮ851ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of training / เอ ซี แฮมบลิน ; [แปลโดย] น...
ชื่อผู้แต่งแฮมบลิน, เอ ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525.
เลขเรียก658.312404 ฮ76ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and eontrol of training / A.C.Hamblin ;ผู้แปล ปรีช...
ชื่อผู้แต่งHamblin, A.C.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525
เลขเรียกHF5549.A3 ฮ851 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม แปลจาก Evaluation and control of training / แฮมบลิวน์, เอ. ซี. ...
ชื่อผู้แต่งแฮมบลิวน์, เอ. ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2525
เลขเรียก658.3 ฮ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและการควบคุมการศึกษาอบรม = Evaluation and control of training / แฮบบลิน, เอ. ซี. ปรีช...
ชื่อผู้แต่งแฮบบลิน, เอ. ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2525
เลขเรียก658.3 ฮ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมบรรณารักษ์ ห้องสมุดการเกษตรที่จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แดงช่วง, 2500-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" / วิทศักดิ์ จำเริญนุสิต
ชื่อผู้แต่งวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" / พระมหาสิงห์ สวัสดิ์ผล
ชื่อผู้แต่งพระมหาสิงห์ สวัสดิ์ผล
พิมพลักษณ์2542
เลขเรียก658.3124 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) 2523 = Evaluation on Junior Health W...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กองฝึกอบรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2525]
เลขเรียกWA21 ก218ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น / งานนิพนธ์ของ วาสนา จิรมงคลเลิศ.
ชื่อผู้แต่งวาสนา จิรมงคลเลิศ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก658.1554 ว491ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540.
เลขเรียกLB2822.75 ส761,658.3124 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโดยใช้ CIPP Model : กรณีศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ...
ชื่อผู้แต่งศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกว 378.201 ศ696ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา