Found: 3,956  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาทางการบัญชี การจัดการ การเงิน การตลาด และสถิติ ปีงบประมาณ 2532 / โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียก657.42
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2549.
เลขเรียก657.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิก, 2544.
เลขเรียกHF5657.4 .ก65 2544,658.151 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร / กิตติ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งกิตติ บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ก671ก 2551,657 ก672ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร / ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ เพ็ญภาคกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2553.
เลขเรียกHF5667 ป117,657.45 ป24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดาษทำการสอบบัญชี / ประยูร เถลิงศรี
ชื่อผู้แต่งประยูร เถลิงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2528
เลขเรียก657 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี [electronic resource] / นพฤทธิ์ คงรุ่งโชค, วิริยา สุขีอัตตะ.
ชื่อผู้แต่งนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ็ดดูเคชั่น, 2546.
เลขเรียกHF5655.T5 น3ก 2546eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี / เพ็ญจันทร์ วุฒิบัญชร [text]
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ วุฒิบัญชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2550.
เลขเรียก657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี / ไพโรจน์ คลังสิน. [text]
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ คลังสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2543.
เลขเรียก657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชี รหัส 220-12111 / สุมนา เศรษฐนันท์.
ชื่อผู้แต่งสุมนา เศรษฐนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2540.
เลขเรียก657 ส465ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านอีเม้ย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / โดย พจนี ยิ่งนอก.
ชื่อผู้แต่งพจนี ยิ่งนอก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHF5630 พ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์วิชาชีพบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ = Thammasat business school accounting paradigm for busi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก657 ก1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลบัญชี / ภาพร เอกอรรถพร
ชื่อผู้แต่งภาพร เอกอรรถพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคล ดร.พี. เอกอรรถพร, [2549]
เลขเรียก657 ภ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ชื่อผู้แต่งสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558
เลขเรียกHF5655.T5 ส717 2558,657 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา