Found: 3,929  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์ร้านค้าที่มีสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร / พัชนี อึ้งอร่าม = An intern...
ชื่อผู้แต่งพัชนี อึ้งอร่าม
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP-SAP) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้ข้อมูลการตัดสินใจ กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ เวลาเกิด
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2562
เลขเรียกวพ 657 ฉ181ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการเงิน เล่มเดียวจบ = Financial management : bullet guide / ฟิลิป แรมส์เดน ; ผู้แปล, ชิตว...
ชื่อผู้แต่งแรมส์เดน, ฟิลิป
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกHG4026 ร924,658.15 ร919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสารธารณชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วัลยา...
ชื่อผู้แต่งวัลยา อำนวยเดชา, 2522-
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก650.1 ว117ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ด้านการเงินและด้านบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / วรา...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ นูกลึง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมุ่งสู่ความ...
ชื่อผู้แต่งไอลัดดา ผุยชา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก657 อ9711ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับจีเอฟเอ็มไอเอสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งอังศุมา แฝดสูงเนิน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560
เลขเรียกวพ 657 อ493ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอนแบบผสมผสานในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เพื่อพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งนิตยา สีนาเคน
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก371.3 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษ...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ อามีเราะ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก657.071 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารรับ-จ่ายเงินอย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2559.
เลขเรียก657.46 ส43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเงินการบัญชีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / โดย ชวนะ สร้อยคำหลา, ธ...
ชื่อผู้แต่งชวนะ สร้อยคำหลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไฉไล พงศ์อุดมกุล
ชื่อผู้แต่งไฉไล พงศ์อุดมกุล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 657.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก บี.โอ.ไอ / สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ , 2536.
เลขเรียกHF 5681.S8 ส691ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีเบื้องต้น [electronic resource] / ชูศรี เที้ยศิริเพชร
ชื่อผู้แต่งชูศรี เที้ยศิริเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2003 (2546)
เลขเรียกHF5655.T5 ช685ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา