Found: 15,950  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,856
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556.
เลขเรียกHF2013 ก445 2556,331.11422 ก445
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3,857
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังคนของเภสัชกรในประเทศไทย : จากอดีตถึงปัจจุบัน = Migration and distributi...
ชื่อผู้แต่งกรแก้ว จันทภาษา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียกQV21 ก152 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3,858
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ในระบบราชการ / กลุ่มเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวหลวงการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก352.68 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,859
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ในระบบราชการ / กลุ่มเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545.
เลขเรียก352.68 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3,860
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ในระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัวหลวงการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก352.68 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3,864
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล = Incentive travels / คณะผู้จัดทำ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2563.
เลขเรียก658.314 ก451 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3,865
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังห...
ชื่อผู้แต่งสำเริง จันชุม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2545.
เลขเรียก373.19 ส821ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งวินัย กลิ่นหอม, 2520
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา : รายงานการวิจัย / ชนิตา...
ชื่อผู้แต่งชนิตา รักษ์พลเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550
เลขเรียกKPT3140 ช153,วจ 344.078 ช37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3,868
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการความเครียดจากการทำงานด้านบริการขนส่งระหว่างพนักงานบริษัททีวี ไดเร็ค จำกัด (มห...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา วงษ์สิงห์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก158.72 ญ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการบริหารงานของหัวหน้าแผนกกับการบริหารงานที่พึ่งประสงค์ของผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาล ใ...
ชื่อผู้แต่งสิริรักษ์ จีรปัญญากูล, 2520-
เลขเรียก2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนไทยกับครูในโรงเรียนชั้นนำระดับโลก / รัชนีวรรณ เทียนทอง =...
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ เทียนทอง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา