Found: 662  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา / การศ...
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา เลือดกระโทก
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 658.402 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุร...
ชื่อผู้แต่งเดชา ศิลาจรูญลักษณ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.148 ด82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงจังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปราโ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ พากพูลไพร
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 658.3 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญโรงพยาบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย...
ชื่อผู้แต่งศิวกานต์ กะริอุณะ
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 658.3 ศ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสร...
ชื่อผู้แต่งสายสวาท หมุนสุข
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 658.402 ส64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ /...
ชื่อผู้แต่งณพชร สีหะวงษ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 658.402 ณ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ห้องแซง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 371.12 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย / ก...
ชื่อผู้แต่งสุนทร พลวงค์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.148 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของสภานักเรียนโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น / การศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ แสนจันแดง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 371.83 ก72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน ประดับรัตน์ 2525-
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.12 พ994ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้วยการจัดการขีดความสามารถ : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามคำแหง = Team d...
ชื่อผู้แต่งชนกานต์ อินทมาตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีมัลติพอยท์สำหรับครูผู้สอนด้วยกระบวนการกลุ่ม / วิทยานิพนธ์ของ อารดา...
ชื่อผู้แต่งอารดา สุทธิไชยา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.1 อ274ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองกำกับการ 4 ค่ายเสนีย์รณยุทธกับสถานศึกษาในการฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดอุดรธ...
ชื่อผู้แต่งพุทธพงษ์ โพธิ์ศรี, ดต.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 658.562 พ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังห...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี คะลีล้วน
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.148 ส65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ...
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ สอนละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกว พ778อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา