Found: 328  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนั...
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน กลีบมาลัย
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556
เลขเรียกว 371.2 ด 175 ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / นิรันดร์ สุภศร
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ สุภศร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดา...
ชื่อผู้แต่งปุุณยนุช แสนสิงห์.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2555.
เลขเรียกว371.148 ป44ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี = A Study of Teamwork Conditio...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา มุขด้วง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียกภพ 658.3128 จ285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน / สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ทิพย์เสนาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHM756 พ791ก,307.1 น157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ชื่อผู้แต่งวิกานดา เกษตรเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียกHD66 ว497,658.402 ว498ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกHM 716 ร861ก 2556,658.562 ร85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี / ปรียาภรณ์ ศรีเจริญ
ชื่อผู้แต่งปรียาภรณ์ ศรีเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานคุณภาพ / เสกสรร นาควงศ์
ชื่อผู้แต่งเสกสรร นาควงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552.
เลขเรียกHD66 ส888ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : พนักงานขายหน่วยงานฝ่ายขายบริหารช่องทางการกระจายสินค้าหลัก...
ชื่อผู้แต่งสิตานัน สมบูรณ์ทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 ส653 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงานเทคโนโลยี : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1205413 = Building technology team / คชากฤษ เหล...
ชื่อผู้แต่งคชากฤษ เหลี่ยมไธสง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหว...
ชื่อผู้แต่งสุริยา คงปาน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 ส74 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของน...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา โคตะวงค์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก371.3 ส4611ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีโอริงและฟูลพร...
ชื่อผู้แต่งธนิตา เกียรติการัณย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.4022 ธ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการจัดการในการบริหารพัฒนาทั่วไป / อารีย์ ประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งอารีย์ ประพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา