Found: 664  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา = Team management & problem solving / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สหธรมิก, 2554
เลขเรียก658.4022 ท268ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที...
ชื่อผู้แต่งชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2806.3 ช64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร / โดย เกษม...
ชื่อผู้แต่งเกษมศรี จาตุรพันธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2831.626.ท9 ก57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย / ...
ชื่อผู้แต่งกัญวัญญ์ ธารีบุญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 ก62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานร่วมในลักษณะการทำงานเป็นทีมระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ้งและร่วมกตัญญ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรุ่ง บุญรักษ์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามหลักกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งมาประเสริฐ มาลี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556.
เลขเรียก371.20092 ม456ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ต่างสังกัดกัน / วาสนา สุขไพศ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สุขไพศาล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก362.173 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการทำงานเป็นทีมของบริษัทเรดปาร์ตี้เอนเตอร์เทนเมนท์จำกัด / ปริทรรศน์ ไชยโชติ.
ชื่อผู้แต่งปริทรรศน์ ไชยโชติ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา / ชัยวัฒน...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกLB2361 ช435ก 2545,373.19 ช432ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเพ็ญ อำเภ...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ ประยูรมณีรัตน์
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวพ 307.14 อ662ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (ระยะที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก307.1412 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากร งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : รายงานกา...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียกวจ 658.402 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น / การ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี แก้วสำราญ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 371.148 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น / ก...
ชื่อผู้แต่งสมหวัง เป้ากลาง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.148 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา