Found: 329  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบ...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ ชูบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยศูนย์การเรียนเสมือนเพื่...
ชื่อผู้แต่งพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ก...
ชื่อผู้แต่งเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก352.66 ท594ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาโดยใช้การเรียนร่วมกันและใช้ปัญหา...
ชื่อผู้แต่งพิชามญชุ์ สุรียพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2806.15 พ626 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการทำงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ใน...
ชื่อผู้แต่งพรปภัสสร ปริญชาญกล, 2510-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของ...
ชื่อผู้แต่งจอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดสำนั...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย แสนประสิทธิ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร / พชรวิทย์ จันทร์ศิรสิร.
ชื่อผู้แต่งพชรวิทย์ จันทร์ศิรสิร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกHD31 .พ24 2554,378.1 พ24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานปฏิบัติการสถ...
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา จันทร์จินดา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก658.3128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ขวัญใจ มณ...
ชื่อผู้แต่งขวัญใจ มณีสุธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2559
เลขเรียกวพ 658.402 ข259ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวัดคุณลักษณะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งปัญญาพล ภัทรนาวิก.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB3058.T5 ป524ก 2546,372.1395 ป 669 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา