Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / Richard Luecke, Jeff Polzer ; สุรีพร พึ่งพุท...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกHD66 .ล72 2548,658.4022 ล412ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / [เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอร์เน็ท, 2549.
เลขเรียกHD66 ล599ก 2549,658.4022 ล412ก
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer ...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกHD 66 ล599ก 2553,658.4022 ล599ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน= Creating teams with an edge ลุกซ์, ริชาร์ด ,โพลเซอร์, เจฟฟ์ ,สุรีพร พึ่งพุทธค...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก658.4022 ล241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโครงการ / สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ทิพย์เสนาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHD69.P75 พ791,658.404 น157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / นันทพล, แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2537.
เลขเรียกHF5549 ก461 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / อเล็กซ์ เพนท์แลนด์, จอน อาร์. แคทเซนบาส ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งเพนท์แลนด์, อเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2560.
เลขเรียกHD66 พ255 2560,658.301 พ913ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / [ผู้เขียนผู้เรียบเรียง ระวีวรรณ โพธิ์วัง]
ชื่อผู้แต่งระวีวรรณ โพธิ์วัง
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545.
เลขเรียกHD66 ร275ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / นันทพล ; ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม. บี. เอ, 2537
เลขเรียก658.301 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน และการแก้ปัญหา / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2551.
เลขเรียกHD66 ท268 2551,658.4022 ท268ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2553.
เลขเรียกHD66 ท269 2553,658.402 ท52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2551
เลขเรียกHD66 ท52 2551,658.4022 ท268ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา = Team management & problem solving / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สหธรมิก, 2554
เลขเรียก658.4022 ท268ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที...
ชื่อผู้แต่งชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2806.3 ช64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร / โดย เกษม...
ชื่อผู้แต่งเกษมศรี จาตุรพันธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2831.626.ท9 ก57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา