Found: 329  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุน สำ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย วงศา.
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก371.36 ส162ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.94
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.3344678 ฐ359ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก...
ชื่อผู้แต่งวรายุทธ พลแสง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก658.402 ว726ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากโจทย์ปัญหา...
ชื่อผู้แต่งรักตวรรณ ศิริถาพร
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวืทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษราพิพัฒน์, [2532?]
เลขเรียกHD66 ส722,658.3128 ส722ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team building for efficiency : แบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ / ประชุม โพธิกุ...
ชื่อผู้แต่งประชุม โพธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2533?].
เลขเรียกHD58.9 ป241,658.401 ป241ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team Development / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 253?
เลขเรียกHD66 ส722,658.3 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน= Team building for Efficiency/ สุนันท์ เทพศรี และ อำนาจ วิชยานุวัติ
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ เทพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียก658.3128 ส245ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ อินทวงษ์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556.
เลขเรียก371.107 อ858ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม : รายงานการวิจัย / สงวน ช้างฉัต...
ชื่อผู้แต่งสงวน ช้างฉัตร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2543.
เลขเรียก658.3128 ส138ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานบริการ / สมชาติ กิจยรรยง.
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2544.
เลขเรียกHF5415.5 ส43 2544,658.3128 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ กำเนิดกาญจน์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกวพ 334.23 ก775ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา