Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานที่พยากรณ์ความผูกพันในงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งณัฐชา เมืองโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมและจิตบริการที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย = Teamwork ...
ชื่อผู้แต่งพรเพชร คำสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ตามทรรศนะของผู้บริหา...
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ สันทัดการ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2822.5 ม556ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555, [2012]
เลขเรียกHD3856.T5 ก454 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ = Ecellenct team leading / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชูทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2558
เลขเรียก658.3128 น722ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ / นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชูทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์, 2559.
เลขเรียกHD66 น722ก 2559,658.4022 น722ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการในโครงการนำร่องเกี่ยวกับการจัดระบ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก388.041 น616ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียน...
ชื่อผู้แต่งบัวงาม ไชยสิทธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
ชื่อผู้แต่งลักขณา กำแพงแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2556
เลขเรียกว 372.11 ล218ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / วีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งวีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกTS155 ว815
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารคนดื้อ การบริหารเชิงท้าทาย : ทักษะสำคัญของผู้บริหารเพื่อนำองค์กรไปสู่ความท้าทายใหม่ ๆ และอ...
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอริยชน, 2547.
เลขเรียกHD58.8 .ว44 2547,658.3 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก...
ชื่อผู้แต่งนริศร กรุงกาญจนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB2831.826.ท9 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารคุณภาพกับการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / โดย นิภาพร ทองดำ
ชื่อผู้แต่งนิภาพร ทองดำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 น64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / พงศกร เพ็ชรรัตน์
ชื่อผู้แต่งพงศกร เพ็ชรรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / Richard Luecke และ Jeff Polzer ; สุรีพร พึ่ง...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกHD 66 ล599ก 2550,658.3 ล72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา