Found: 301  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตน [ 2551] / นัฏจรี เจริญสุข,วิรุฬห์ ทองอำภา และวรรณะ บรรจง
ชื่อผู้แต่งนัฏจรี เจริญสุข
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2551
เลขเรียก158.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตน [ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555] / นัฏจรี เจริญสุข [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2555
เลขเรียก158.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุ...
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีเคโอ สำหรั...
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ ลือนาม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.201 ป133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุน สำ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย วงศา.
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก371.36 ส162ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.94
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.3344678 ฐ359ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก...
ชื่อผู้แต่งวรายุทธ พลแสง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก658.402 ว726ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากโจทย์ปัญหา...
ชื่อผู้แต่งรักตวรรณ ศิริถาพร
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวืทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษราพิพัฒน์, [2532?]
เลขเรียกHD66 ส722,658.3128 ส722ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team building for efficiency : แบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ / ประชุม โพธิกุ...
ชื่อผู้แต่งประชุม โพธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2533?].
เลขเรียกHD58.9 ป241,658.401 ป241ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team Development / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 253?
เลขเรียกHD66 ส722,658.3 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน= Team building for Efficiency/ สุนันท์ เทพศรี และ อำนาจ วิชยานุวัติ
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ เทพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียก658.3128 ส245ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ อินทวงษ์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556.
เลขเรียก371.107 อ858ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา