Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งปวริศ นันทรัตน์กุล.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก515.0712 ป492ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกงหรา จังหวัดพัทลุง / ยุพาวรรณ ตุลย...
ชื่อผู้แต่งยุพาวรรณ ตุลยนิษก์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก658.515 ย419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองกิจกรรม 5 ส. ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ / รัชนี สิงห์บุ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี สิงห์บุญตา
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก350.7 ร1125ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างทีมแบบเพื่อนคู่คิด = An Experiment for the search of...
ชื่อผู้แต่งธัชสินี ทวีรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.4022 ธ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ : วิเคราะห์จากมุมมองของสตรี...
ชื่อผู้แต่งนัยนา ธนวัฑโฒ, 2506-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHV41 น6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม [electronic resource] = Team management / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2003 (2546)
เลขเรียกHD66 ร769
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549.
เลขเรียกHD66 ว321,658.4022 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอ็กเซล โลจิสติกส์ จำกัด สาขา เนสเล่ท์ / อุทัย ยานสกุล.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ยานสกุล.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก658.402 อ821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม = Teamwork : HRM 4318 (HR 414) / ธีระเดช ริ้วมงคล.
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ริ้วมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียก658.4022 ธ664ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม = Teamwork : HRM 4318 (HR 414) / ธีระเดช ริ้วมงคล.
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ริ้วมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก658.4022 ธ664ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุลราชธานี : วิทยาน...
ชื่อผู้แต่งวันกวี กันยะกาญจน์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 658.3128 ว423ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เข...
ชื่อผู้แต่งพลอยอัมพัน มาพิจาร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 พ45 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งจินดาพร นพนิยม.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก658.562 จ473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในสถานศึกษาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งรุ้งเพชร ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.1148 ร626ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ช้างเยาว์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก373.1148 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา