Found: 329  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโครงการ / สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ทิพย์เสนาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHD69.P75 พ791,658.404 น157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / นันทพล, แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2537.
เลขเรียกHF5549 ก461 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / อเล็กซ์ เพนท์แลนด์, จอน อาร์. แคทเซนบาส ; ณัฐยา สินตระการผล, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งเพนท์แลนด์, อเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2560.
เลขเรียกHD66 พ255 2560,658.301 พ913ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / [ผู้เขียนผู้เรียบเรียง ระวีวรรณ โพธิ์วัง]
ชื่อผู้แต่งระวีวรรณ โพธิ์วัง
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545.
เลขเรียกHD66 ร275ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน / นันทพล ; ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม. บี. เอ, 2537
เลขเรียก658.301 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน และการแก้ปัญหา / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2551.
เลขเรียก658.4022 ท268ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2551
เลขเรียกHD66 ท52 2551,658.4022 ท268ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา = Team management & problem solving / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สหธรมิก, 2554
เลขเรียก658.4022 ท268ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที...
ชื่อผู้แต่งชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2806.3 ช64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร / โดย เกษม...
ชื่อผู้แต่งเกษมศรี จาตุรพันธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2831.626.ท9 ก57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย / ...
ชื่อผู้แต่งกัญวัญญ์ ธารีบุญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 ก62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามหลักกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งมาประเสริฐ มาลี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2556.
เลขเรียก371.20092 ม456ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา / ชัยวัฒน...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกLB2361 ช435ก 2545,373.19 ช432ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (ระยะที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก307.1412
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา