Found: 328  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Teacher''s Teamwork of Private Schools ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.148 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ชวนพิศ สินธุ...
ชื่อผู้แต่งชวนพิศ สินธุวรการ
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งอธัญญา พลขาง
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557.
เลขเรียก371.1 อ143ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมและจิตบริการที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย = Teamwork ...
ชื่อผู้แต่งพรเพชร คำสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการในโครงการนำร่องเกี่ยวกับการจัดระบ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก388.041
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียน...
ชื่อผู้แต่งบัวงาม ไชยสิทธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
ชื่อผู้แต่งลักขณา กำแพงแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2556
เลขเรียกว 372.11 ล218ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / วีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งวีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกTS155 ว815
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ / พงศกร เพ็ชรรัตน์
ชื่อผู้แต่งพงศกร เพ็ชรรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / Richard Luecke และ Jeff Polzer ; สุรีพร พึ่ง...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกHD 66 ล599ก 2550,658.3 ล72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / Richard Luecke, Jeff Polzer ; สุรีพร พึ่งพุท...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกHD66 .ล72 2548,658.4022 ล412ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / [เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กชเปอร์เน็ท, 2549.
เลขเรียกHD66 ล599ก 2549,658.4022 ล412ก
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน = Creating teams with an edge / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer ...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกHD 66 ล599ก 2553,658.4022 ล599ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน= Creating teams with an edge ลุกซ์, ริชาร์ด ,โพลเซอร์, เจฟฟ์ ,สุรีพร พึ่งพุทธค...
ชื่อผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก658.4022 ล241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา