Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
316
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของกลุ่มงานที่มีประสิทธิผลกับความต้องการของบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้อ...
ชื่อผู้แต่งณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB2831.585.ท9 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
317
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะผู้นำกับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร / โดย บุญเพชร พึ่งย้อ...
ชื่อผู้แต่งบุญเพชร พึ่งย้อย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2805 บ72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
318
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติสำคัญ 17 ประการของบุคคลที่พึงปรารถนา = The 17 essential qualities of a team player : becom...
ชื่อผู้แต่งแมกซ์เวลล์, จอห์น ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHD66 .ม87 2547,658.4092 ม-ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
319
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ..เกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน = Instant teamwork / Brian Clegg \& Paul Birch ผู้เข...
ชื่อผู้แต่งเคลกก์, ไบรอัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2546.
เลขเรียกHD66 .ค75 2546,HD2741 ณ339ค 2546,371.3 ท37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
320
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำงานกับผู้หญิงติดเชื้อเอสไอวี / เขียนและเรียบเรียง อวยพร เขื่อนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอวยพร เขื่อนแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2551.
เลขเรียกRA643.86.ท9 อ54,WC503 อ437ก 2551,362.196อ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
321
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม / นาตยา ปิลันธนานนท์ และคนอื่นๆ ; เรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539
เลขเรียกHF5549.A3 ค695ค,371.25 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
322
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับอำเภอ = District team problem solving ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา อติโพธิ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก614 ท333ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
323
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ทำงาน / บวร ปภัสราทร.
ชื่อผู้แต่งบวร ปภัสราทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกBF481 .บ54 2551,158.7 บ235ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
324
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงาน พลังกลุ่ม และความสุข / ปรีดา เรืองวิชาธร ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียก658.4022 ง 33 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
325
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงาน พลังกลุ่มและความสุข = Work community and happiness / ธนา นิลชัยโกวิทย์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งธนา นิลชัยโกวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกศพธ 158.5 ธ231ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพลังกลุ่มและความสุข = Work community and happiness / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสู...
ชื่อผู้แต่งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกHD66 ค962 2551,170 ค94ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องง่ายนิดเดียว = it's so easy / หย่งอี้.
ชื่อผู้แต่งหย่งอี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านสมุด, 2557.
เลขเรียก658.3 ห162ง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงเอ่ยชม! พลังแห่งการใส่ใจ ใช้ที่ไหนก็สำเร็จ / David Novak with Christa Bourg เขียน ; ดวงทอง สรประเส...
ชื่อผู้แต่งโนแวก, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Heart Work, [2562].
เลขเรียกHD66 น9จ 2562,658.314 น946จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ / โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกLB 125 จ412 2551,378.001 จ412 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
330
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนของผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานครด้านบัตรประจำต...
ชื่อผู้แต่งกัญจนา อร่ามรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
เลขเรียกว 364.1323 ก382จ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา