Found: 329  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
316
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา การสร้างทีมงาน (Team building) / ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
ชื่อผู้แต่งต่อศักดิ์ ซอแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, [2545]
เลขเรียกHD66 ต247
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
317
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง "ทีมงานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ระหว่างวันที่ 20 - 23 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง "ทีมงานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" (2548 : มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจังหวัดชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง, 2548.
เลขเรียกHD66 ก226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
318
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแซ้ปป์ : [พลังสายฟ้าเพื่อเพิ่มไฟให้คนทำงาน] = ZAPP! The lightning of empowerment / ของ William C. ...
ชื่อผู้แต่งไบแฮม, วิลเลียม ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกHD30.3 บ999 2535,658.3128 บ999ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
319
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครรา...
ชื่อผู้แต่งปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
320
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย ใจดี.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2554.
เลขเรียกว317.148 ณ17น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
321
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้านงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...
ชื่อผู้แต่งเอมอร แสงท้าว
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2559.
เลขเรียกว 372.21 อ911น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
322
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที...
ชื่อผู้แต่งรุ่งณภา แสงมณี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552
เลขเรียกวพ 658.3128 ร623ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
323
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลสำนักงานสรรพาก...
ชื่อผู้แต่งสายชล ศิริพงษ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560
เลขเรียกวพ 658 ส657ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
324
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก746.66
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
325
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนาและวิจัยกระบวนการเรียนการสอน โดยระบบสารสนเทศในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย : รายงานฉบับสมบูร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2552 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พฤทธิ์ ศิริบรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553.
เลขเรียกBJ37 ค962 2553,179.9072 ค962 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน สำหรับห้องเรียน...
ชื่อผู้แต่งฐากูร บุญสาร.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก507.8 ฐ211ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของการปฎิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับก...
ชื่อผู้แต่งกุลชนา ช่วยหนู
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง / รวบรวมโดย แผนธุรการการศึกษาด้านอุต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2545-2546.
เลขเรียกHD66 ค97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา