Found: 301  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาทีมงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย / จารุพล ภาสถิตย์.
ชื่อผู้แต่งจารุพล ภาสถิตย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกับคนที่คุณทนไม่ได้ = Dealing with people you can''t stand : ทำอย่างไรจึงจะดึงเอาสิ่งที่ดี...
ชื่อผู้แต่งบริงค์แมน, ริค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, [2545].
เลขเรียกHM1106 บ215 2545,158.7 บ215ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองกิจกรรม 5 ส. ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ / รัชนี สิงห์บุ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี สิงห์บุญตา
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก350.7 ร1125ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างทีมแบบเพื่อนคู่คิด = An Experiment for the search of...
ชื่อผู้แต่งธัชสินี ทวีรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.4022 ธ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549.
เลขเรียกHD66 ว321,658.4022 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เข...
ชื่อผู้แต่งพลอยอัมพัน มาพิจาร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 พ45 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Teacher''s Teamwork of Private Schools ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 371.148 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ชวนพิศ สินธุ...
ชื่อผู้แต่งชวนพิศ สินธุวรการ
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งอธัญญา พลขาง
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557.
เลขเรียก371.1 อ143ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นทีมและจิตบริการที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย = Teamwork ...
ชื่อผู้แต่งพรเพชร คำสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการในโครงการนำร่องเกี่ยวกับการจัดระบ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก388.041
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียน...
ชื่อผู้แต่งบัวงาม ไชยสิทธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
ชื่อผู้แต่งลักขณา กำแพงแก้ว
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2556
เลขเรียกว 372.11 ล218ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / วีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งวีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกTS155 ว815
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา