Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม : รายงานการวิจัย / สงวน ช้างฉัต...
ชื่อผู้แต่งสงวน ช้างฉัตร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2543.
เลขเรียก658.3128 ส138ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานบริการ / สมชาติ กิจยรรยง.
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2544.
เลขเรียกHF5415.5 ส43 2544,658.3128 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงานบริการ = Building customer service team / สมชาติ กิจยรรยง.
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี, 2543.
เลขเรียกHD66 ส241,658.3128 ส238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม / ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล.
ชื่อผู้แต่งลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553.
เลขเรียก307.1412 ล227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งเกศรินทร์ กำเนิดกาญจน์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกวพ 334.23 ก775ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ โดยการจัดการเร...
ชื่อผู้แต่งทัศนา ชาวปากน้ำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1047.5 ท65 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพื่อการทำงานเป็นทีม สำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม / นาวี ถนอมรอด.
ชื่อผู้แต่งนาวี ถนอมรอด.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก658.3124 น495ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการสอนการทำงานเป็นทีมแบบอิงประสบการณ์สำหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยบูรพา = Development of a...
ชื่อผู้แต่งณฐาภพ สมคิด.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก341.39 ณ121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบ...
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ ชูบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมควา...
ชื่อผู้แต่งปัณณธร ชัชวรัตน์ 2503-
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก610.7307 ป525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยศูนย์การเรียนเสมือนเพื่...
ชื่อผู้แต่งพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ก...
ชื่อผู้แต่งเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก352.66 ท594ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา