Found: 662  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ...
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ สอนละ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกว พ778อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา / สัจจะชาญ...
ชื่อผู้แต่งสัจจะชาญ พรัดมะลิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกว ส547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการทำงานเป็นทีมในรายวิชาเทคนิคงานเลขานุการ : รายงา...
ชื่อผู้แต่งปวีณา สปิลเลอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานวิจัยในวิชาการพัฒ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ วิทยาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุ...
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีเคโอ สำหรั...
ชื่อผู้แต่งปฏิภาณ ลือนาม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.201 ป133ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุน สำ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย วงศา.
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก371.36 ส162ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.94 ฐ359ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหร...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา เนตรวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก371.3344678 ฐ359ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก...
ชื่อผู้แต่งวรายุทธ พลแสง.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก658.402 ว726ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากโจทย์ปัญหา...
ชื่อผู้แต่งรักตวรรณ ศิริถาพร
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวืทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
ชื่อผู้แต่งสิทธิโชค วรานุสันติกูล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษราพิพัฒน์, [2532?]
เลขเรียกHD66 ส722,658.3128 ส722ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน / สุคนธ์ เครือน้ำคำ
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ เครือน้ำคำ.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2546
เลขเรียก658.31 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทีมงาน = Team building for efficiency : แบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำ / ประชุม โพธิกุ...
ชื่อผู้แต่งประชุม โพธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2533?].
เลขเรียกHD58.9 ป241,658.401 ป241ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา