Found: 253  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดบรอดแบนด์ กรณีศึกษา : บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) =...
ชื่อผู้แต่งสมภักดิ์ เศวตพงศ์, 2509-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการซื้อทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวแบบส่วนประสม การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ / โ...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา สวัสดี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHF5548.32 อ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ / เกศริ...
ชื่อผู้แต่งเกศริน รัตนพรรณทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวคิดที่มีผลต่อการออกแบบเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ = An Analysis on importance of c...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกว005.74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวคิดที่มีผลต่อการออกแบบเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ = An Analysis on importance of c...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกว 005.74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร = The e-marketing study of function...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ แรมจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 658.054678 ศ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการประกอบธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย กฤตพล จันธิราช
ชื่อผู้แต่งกฤตพล จันธิราช
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียก658.872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการใช้ E-Commerce ของธุรกิจ SMEs และของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก = The study of th...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เจียมไพจิตร
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกHD2346.T5 พ239ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา กล้วยตาก จังหวัดพิษ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
เลขเรียกHF5548.32 ก522 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยการประมูล / พิริยะ แก้ววิเศษ.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ แก้ววิเศษ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อธุรกิจเสื้อผ้าบนเครือข่ายสัมคมออนไลน์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษ...
ชื่อผู้แต่งเตฌิณี กูรแก้ว.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค (www.facebook.com)= Marketing communication f...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ โตธนายานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 659.1 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน / ยุทธิพงศ์ แซ่จิว = Communication...
ชื่อผู้แต่งยุทธิพงศ์ แซ่จิว
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลิตเติ้ลเอเชียในเขตกรุงเทพมหานครผ่านเฟซบุ๊กเพจ = Promotion of Little Asia ...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต จันตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561.
เลขเรียก338.4791 ป226ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพ็จของกลุ่มเครื่องสำอางตราสินค้าหรู / ปาณมุก บุ...
ชื่อผู้แต่งปาณมุก บุญญพิเชษฐ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา