Found: 268  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร / โดย วันดี รัตนกายแก้...
ชื่อผู้แต่งวันดี รัตนกายแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHF5415.33.ท92ก38 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมของผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าในตลาดค้าปลีกออนไลน์ = Behavior of women in Mu...
ชื่อผู้แต่งพรรณนภัชต์ ไชยวรฉัตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.8342 พ177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมของมารดาต่อการซื้อสินค้าสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อออนไลน์ = Behavior of mothers towards buying...
ชื่อผู้แต่งรัชดาวรรณ สังข์คำภาร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 658.8342 ร112พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย / ปิยาภา อินทนนท์...
ชื่อผู้แต่งปิยาภา อินทนนท์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic commerce / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เอ ลีฟวิ่ง, 2555.
เลขเรียก658.05 ศ373พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองใหม่ของการช้อปปิ้ง / โดย อภิชญา วรพิทักษานนท์.
ชื่อผู้แต่งอภิชญา วรพิทักษานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกNK4235 อ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธวิธีสร้างเว็บเพื่อโฆษณา และการตลาด = Web advertising and marketing by design / เขียนโดย Mary Jo...
ชื่อผู้แต่งฟาเฮย์, เมรี โจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2545?]
เลขเรียก658.8002854678
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม Workshops Excel VBA : ฉบับประยุกต์ใช้งาน / กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งกิตินันท์ พลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ก677,005.369 ก73ร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมฮิตถามตอบไขปัญหา Google AdWords ฉบับ advance / ศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ, ธนวัช วัชรวงศ์ บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งศิริพงษ์ รุ่งเรืองสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกHF6146.I58 ศ64 2552,659.144 ศ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยครบสูตรด้วย ebay / อนุชา ลีวรกุล ; ธนวัช วัชรวงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอนุชา ลีวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2551.
เลขเรียกHF5478 อ187ร 2551,658.054678 อ187ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยครบสูตรด้วย iOffer / อนุชา ลีวรกุล.
ชื่อผู้แต่งอนุชา ลีวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2551.
เลขเรียก004.678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ Version Update / ปภาดา อมรนุรัตน์กุล
ชื่อผู้แต่งปภาดา อมรนุรัตน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2550
เลขเรียกHF6146.I58 ป163ร 2550,659.144 ป164ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยอีเบย์ / กิต จรรยาประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งกิต จรรยาประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอคอน มีเดีย, 2549.
เลขเรียกHF5478 ก234 6/2549,658.872 ก669รว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยอีเบย์ / กิต จรรยาประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งกิต จรรยาประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมกะบาท, 2551.
เลขเรียกHF5548.32 ก669ร 2551,658.872 ก669รว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยอีเบย์ ฉบับไขปัญหา / ณภัทร จรรยาประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งณภัทร จรรยาประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมกะบาท, 2551.
เลขเรียกHF5478 ณ161ร 2551,658.872 ณ161ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา