Found: 1,790  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบัตรรายการหนังสือตามหลักเกณฑ์ AACR 2 สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
เลขเรียกBQ4570.M4 พ335 2554,Z 694 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกBQ4420.G6 ว5ก 2548,294.3444 ว57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง (การแผ่รัศมีเพื่อโปรดกู้สรรพสัตว์ของมหาอิสระ) / พระพุทธาจารย์เหลียนเซิน...
ชื่อผู้แต่งพระเหลียนเซิน หลูเซิ่งเยี่ยน
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์, 2553.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ257 2553,294.304 พ414ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับส...
ชื่อผู้แต่งพระพิทยา เสวกพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก294.3 พ349ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยธรรมสากล, [2549?]
เลขเรียกBQ5405 อ472 2549,294.3444 อ472ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกBQ4998 ก459 2523,294.315 ส16ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมกลุ่มวิชาศาสนาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของนักศึกษาคฤหัสถ...
ชื่อผู้แต่งพระเสถียร งอยผาลา
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2543.
เลขเรียกBQ4570.P76 พ48,294.3444 พ335พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขในปัจจุบัน / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกBQ5375 ว357,294.3444 ว357ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเอง / สนอง วรอุไร
ชื่อผู้แต่งสนอง วรอุไร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2555.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียก294.304 พ831ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนาราการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีธรรมะให้ทันแก่เวลา และอุบายมีสติสัมปชัญญะ ให้ทันแก่ขณะจิต / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ , 2538
เลขเรียกBQ5630.S2 พ831ก 2538,294.301 พ831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา