Found: 1,336  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียก294.304 พ831ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเถรคาถาและเถรีคาถา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบั...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา แสงเจริญ, 2516-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกBQ1447 .ป36 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ;...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560
เลขเรียกBQ4055 ก 2560,294.35 ส165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2539.
เลขเรียกBQ4380 พ45,306.42 พ335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน : ความเรียงรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ จากองค์กรนักคิดใหม่ เมืองโตรอนโ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา รณรื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2546.
เลขเรียกBQ4570.P4 ส754ก 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องหลักสายกลางในการดำเนินชีวิต ในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทยสำหรับนักเรียน...
ชื่อผู้แต่งบรรยวัสถ์ ฝางคำ, 2511-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการุณยธรรมนำสุข / ประณีต ก้องสมุทร, รวบรวม และ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งประณีต ก้องสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ. วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2556.
เลขเรียก294.315 ก534ป 2556 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางที่ไม่ทุกข์ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.
เลขเรียกBQ5500 พ73 2549,294.3144 พ 806 d 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์.
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550.
เลขเรียกBD435 ป44,128 ป349ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ455,294.315
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า / สนอง วรอุไร.
ชื่อผู้แต่งสนอง วรอุไร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2548.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส35,BQ5335 ส194ก 2548,294.34 ส15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หลักฆราวาสธรรมในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดโพธาวาส ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธ...
ชื่อผู้แต่งจันขมล ตรีพันธ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 294.3144 จ238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการไม่เศร้าโศก / พันเอกวัชระ คงอดิศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวัชระ คงอดิศักดิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกBQ4190 ว382 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาละ ชีวิต ทิศทาง วิถีที่ท้าทาย / พรรณนาโดย ส. ร้อยดาว
ชื่อผู้แต่งส. ร้อยดาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฟ้าอภัย, [254-]
เลขเรียกBQ4570.L5 ส113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา