Found: 1,268  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการตลาด / ฟิลิป คอทเลอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง ธนวรรณ แสงสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งค็อตเลอร์, ฟิลลิป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2549.
เลขเรียกHF5415.13 ค183ก 2549,658.8 ค183ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิต ธรรมะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไร? / พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ 2454-2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552?]
เลขเรียกBQ4570.L5 ป542ก 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักพรหมวิหารธรรมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช...
ชื่อผู้แต่งอารยา จินาราช
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 294.3144 อ653ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเพื่องาน : การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม / พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, [253-?].
เลขเรียกBJ1498 พ332 2533,294.304 พ332ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกBQ4420.G6 ว5ก 2548,294.3444 ว57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับส...
ชื่อผู้แต่งพระพิทยา เสวกพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก294.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยธรรมสากล, [2549?]
เลขเรียกBQ5405 อ472 2549,294.3444 อ472ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกBQ4998 ก459 2523,294.315 ส16ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมกลุ่มวิชาศาสนาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของนักศึกษาคฤหัสถ...
ชื่อผู้แต่งพระเสถียร งอยผาลา
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเอง / สนอง วรอุไร
ชื่อผู้แต่งสนอง วรอุไร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2555.
เลขเรียกBQ4570.L5 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนาราการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียก294.304 พ831ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเถรคาถาและเถรีคาถา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบั...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา แสงเจริญ, 2516-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกBQ1447 .ป36 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ;...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560
เลขเรียกBQ4055 ก 2560,294.35 ส165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา