Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งวิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก371.334
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของครูต้นแบบที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งกมลวัน ชาวนา.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศึกษาแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส...
ชื่อผู้แต่งสมพิศ อยู่สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกวจ LB1065 ส269
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล บุญธิมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ LG395.B39 ด153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการใช้ประเภทของแรงจูงใจและความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะวิชาบังคับเพื่อประเมินผล...
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกLB1065
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ : ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา พรหมนิมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกLG395.B3353 ฉ215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตฺโต = Developing achievement mo...
ชื่อผู้แต่งภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกวจ LB1065 ภ146
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความต้องการเรียนวิชาในกลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ปฏิทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกวจ LG395.B337 ป222
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตน เป้าหมายและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกับแรง...
ชื่อผู้แต่งชูชีพ อ่อนโคกสูง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกBF318 ช651ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งสมปอง มากแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2534.
เลขเรียกวจ LB1027.8 ส261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มห...
ชื่อผู้แต่งศิริภิญญา ตระกูลรัมย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก370.154 ศ373ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพนักศึกษาใหม่และมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2547/ ประภ...
ชื่อผู้แต่งประภา เหล่าสมบูรณ์
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2547
เลขเรียกRes 378.3 ป339ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ = Teach like Finland : 33 simple strategies for joyful classrooms / T...
ชื่อผู้แต่งวอล์กเกอร์, ทิโมธี ดี., ผู้แต่ง
เลขเรียก370.94897 ว364ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์ = Teach like Finland : 33 simple strategies for joyful classrooms / T...
ชื่อผู้แต่งวอล์กเกอร์, ทิโมธี ดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562
เลขเรียกLB1065 ว366ส 2562,370.94897 ว364ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป้าหมายและวิธีกำหนดเป้าหมาย = Goals and goal setting / ผู้เขียน Larrie A. Rouillard ; แปลและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งรูอิลารด์, ลาร์ริ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2547.
เลขเรียกLB1065 ร721,158.1 ร419ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา