Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอ่าน-เขียนและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้...
ชื่อผู้แต่งอรุณ ศิริผล.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2557.
เลขเรียกThe 372.6521 อ399ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตลักษณ์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิสัยในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุวดิษฐ์ จตุ...
ชื่อผู้แต่งสุวดิษฐ์ จตุพร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการสอนวิชาชีพ / วิไลรัตน์ แสงศรี.
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ แสงศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ, 2548.
เลขเรียก153.15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดพัฒนาการเรียนรู้สำหรับพัฒนาสมรรถนะครู/ผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร การสื่อสารและการจูงใจ หน่วยการเ...
ชื่อผู้แต่งขวัญใจ เจริญสุข
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2552
เลขเรียก371.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง / กุสุมา...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา ปักปิ่นเพชร.
พิมพลักษณ์ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียกLB1062.5 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนระ...
ชื่อผู้แต่งขวัญสุมน สีเหลือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB1062.5 ข56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / โดย นฤศรา แก้วกูล.
ชื่อผู้แต่งนฤศรา แก้วกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB1065 น45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าศ...
ชื่อผู้แต่งลฎาภา เวียนศรี.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิ...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ตันวีระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งพิศุทธิภา เมธีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / ...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ กลิ่นขจร.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกการขอความช่วยเหลือทางการเรียนที่เหมาะสม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระด...
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ จารุกิตติยนตร์, 2512-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกกำกับตนเองและการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การกำกับ...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมฝึกการตั้งเป้าหมายที่มีต่ออัตมโนทัศน์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา