Found: 463  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการภ...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ กล้าหาญ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.13 ว795ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ประวีนา เอี่ยม...
ชื่อผู้แต่งประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชื่ออำนาจภายในตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ เพาะบุญ.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก370.15 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สั...
ชื่อผู้แต่งจาริณี จันทร์ศรี 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทมิตซูบิชิมอเตอ...
ชื่อผู้แต่งนิปกรณ์ เชื้อวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของนิสิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต...
ชื่อผู้แต่งรังสิยา บุญยัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก378.155 ร318ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอ และหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /...
ชื่อผู้แต่งธงไชย ดีทองหลาง 2495-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสัง...
ชื่อผู้แต่งกันต์ฤทัย คลังพหล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก155.2 ก389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถม ศึกษาอำเภอ กับความพึงพอใจในการทำงาน ของผู...
ชื่อผู้แต่งอุทิศ ภูมิชัย.
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกLB2831.826.T5 อ824ก 2534,372.12011 อ 786 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยการส...
ชื่อผู้แต่งภรากรณ์ สีทรงฮาต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558.
เลขเรียกThe 420.71 ภ185ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งศิโรจน์ ปั้นทอง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, 2558.
เลขเรียกThe 342.6521 ศ517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการหน่วยงานชิ้นส่วนภายในประเทศของ...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ศรีจันทึก, 2519-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน / ...
ชื่อผู้แต่งวันรพี ถาวรชัย, 2519-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจ เหตุผล และความคาดหวัง ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาออกแบบเครื...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล พจนาพิมล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียก378.1982 พ249ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา