Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดีอาเซียน พูดจาประสาอาเซียน / ฝ่ายวิชาการปัญญาชน Text
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการปัญญาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2556.
เลขเรียก341.247 ฝ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดีอาเซียน พูดจาภาษาอาเซียน / ฝ่ายวิชาการปัญญาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกJZ5490 ส418,495 ฝ225ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสะบายดี ลาว / สุภฤกษ์ บุญกอง
ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์ บุญกอง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียก959.4 ส834ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์และการศึกษา : เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ; เมื...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 6 : 2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS 821 ก27 2555,ส.ร. 327.593052 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีคัดสรร 2 ภาษา เรียนภาษาอังกฤษจากประวัติศาสตร์อาเซียนและประชาคมอาเซียน = English language throu...
ชื่อผู้แต่งกัณหา แสงรายา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียก428.24 ก387สป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศอาเซียน = Asean information / โดย ญาณิน สุดสวนสี
ชื่อผู้แต่งญาณิน สุดสวนสี
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก025.2 ญ63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสุภาษิตอาเซียน / บรรณาธิการเล่ม : วุฒิชัย อยู่สุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPZ90.A8 ส689,398.9959 ส689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องสังคม วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง / บรรณาธิการ : ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต, วิชาญ ฤทธิธรรม
ชื่อผู้แต่งการสัมมนามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ (2559 : นครพนม)
เลขเรียก306.095 ก525ส 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรู้อาเซียน+6 / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยัวย์บุ๊ค , 2554.
เลขเรียก341.2473 ฝ141ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาจีน / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.18 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาพม่า / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.8824 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษามลายูกลาง / สำนักงานส่งเสริมการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก499.28 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาลาว / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.9191 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก428 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา