Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่! / ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556
เลขเรียกPL 3501 ภ228 2556,495.9 ภ282
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ,ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน ,2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : ฉบับราชบัณฑิตยสภา เล่ม 2 / ราชบัณฑิตยสภา.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา, 2559.
เลขเรียก495.9 ร22ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557.
เลขเรียกPL3501 ภ483 2557,495 ภ487
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.
เลขเรียกPL492 ร62,495 ร225ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เล่ม 2.
เลขเรียก495 ภ487 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและหนังสือ : ฉบับ "100 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพสุวรรณ" / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, 2554.
เลขเรียกPN3459.ท9 ภ66 2554,809 ศ526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษิตเขมร = Khmer proverbs / อุบล เทศทอง
ชื่อผู้แต่งอุบล เทศทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกPN6519.K47 อ73,398.9959932 อ832ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิย...
ชื่อผู้แต่งนรุตม์ เจริญศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, 2561.
เลขเรียกHC441 น263,382.952 น263ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
100
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องมหกรรมอาเซียน เยาวชนคนรักษ์ภาษาสังคมและวัฒนธรรม [videorecording(DVD)] / มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยลญวน เวียดนามในสายตานักการทูต / พิษณุ จันทร์วิทัน
ชื่อผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกDS556.42 .พ65 2556,915.97 พ764ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบประเทศไทย 360 องศา ภาษาอาเซียน / วรันธร ทองบ่อ, สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ, ศักดิ์ชาย อุปศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวรันธร ทองบ่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น, [2558]
เลขเรียก495.5 ว1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ ASEAN ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา / จิตตานันท์ ทองทับ, กรุณา แอนน์ ตามี ; บรรณาธิการ จิตตานันท์ ทองทั...
ชื่อผู้แต่งจิตตานันท์ ทองทับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556.
เลขเรียกDS521 จ417ร,337.159 จ234ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความต้องการสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ร่วมโครงการอบร...
ชื่อผู้แต่งวิศปัตย์ ชัยช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJZ5490 .ว65 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
105
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา