Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ 108 ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพื่อเรียนเด็กไทย จำกัด, 2556
เลขเรียกPL3507 พ23 2556,495.903 พ125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL4186 พ174ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN languages / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทั...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL4186 พ174,อ 413 ค94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกุล ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2558].
เลขเรียกPL 3506 พ12 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาในอาเซียน / ประพนธ์ เรืองณรงค์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกP119.32.A8 พ 2557,413.95911 ป299พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการเรียนภาษาในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อรอนันต์ ช...
ชื่อผู้แต่งอรอนันต์ ชูเชิด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกHQ799.T5 พ453,327.5930596 ด211พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาอาเซียนได้ภายใน 30 วัน / สถาบันภาษา ecc
ชื่อผู้แต่งสถาบันภาษา ecc
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา ecc, 2557
เลขเรียกP119.32.A8 ส-พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษคล่อง พิชิตทุกสถานการณ์ / ทีม Life Balance
ชื่อผู้แต่งทีม Life Balance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556
เลขเรียกPE1065 ท-พ 2556,428.34 พ414
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษรายวัน ก้าวทันอาเซียน = Speak English for Asean / สิริบุปผา อุทารธาดา.
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556.
เลขเรียกPE1131 ส731พ,428.24 ส731พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณฑิรา ตาเมือง
ชื่อผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
เลขเรียกH62.5 ม122 2555,959 ม14ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน = English for the people of ASEAN / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2556.
เลขเรียกPE1131 ธ152ภ 2556,425.2 ส72อ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน / กวิตา ถนอมงาม, ผู้เรียบเรียง ; รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกวิตา ถนอมงาม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน รู้ไว้...ได้เปรียบ / ฝ่ายวิชาการ เอเอสดีกรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสดีกรุ๊ป, 2558
เลขเรียกP119.32.A8 ภ 2558,495 ภษ487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน เรียนง่าย พูดได้ ไม่ยาก / ผู้เรียบเรียง ปราณี จันทร์ฤกษ์ ; บรรพต นาให้ผล,
ชื่อผู้แต่งปราณี จันทร์ฤกษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปิยมิตร มัลติมีเดีย, [2557?]
เลขเรียก495.9 ป445ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา