Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งกรรยา จิตฟุ้ง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก372.63044 ก181ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ศรีมากรณ์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLB1529.T5 ป338ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก / หนึ่งตาเลนท์
ชื่อผู้แต่งหนึ่งตาเลนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : อัญญา, 2558
เลขเรียกHV6569.T5 ห36 2558,364.153 ห159ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2559
เลขเรียกH62.A5 ว-ก 2559,001.42 ว247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากทักษะภาษามลายู: โอกาสในการแข่งขันของแรงงานไทยในตลาดอาเซียน = An an...
ชื่อผู้แต่งปภัศร ชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558
เลขเรียกDS521 ป-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์ภาษาอาเซียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง บุญทศ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2556.
เลขเรียกว374.1 บ43ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสื่อด้าน ภาษาจีนเบื้องต้น สู่อาเซียน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษัท สื่อนำศึกษา...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสื่อด้าน ภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดี...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุมุสตา ฟิลิปปินส์ / กฤชกร เพชรนอก
ชื่อผู้แต่งกฤชกร เพชรนอก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
เลขเรียก959.9 ก271ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันอาเซียน / กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2557?]
เลขเรียก341.2473 ก62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวเข้าสู่ป...
ชื่อผู้แต่งยุรีวรรณ นนทวาสี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 341.2473 ย473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน : เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ ...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี และภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียก959 ก528ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน : เอกสารประกอบการเสาวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน / จัดทำ...
ชื่อผู้แต่งโครงการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียนเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดีและภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกGN851 .ค94 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน
ชื่อผู้แต่งโครงการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน เรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดีและภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียก959 ค962ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา