Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก428 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเขมร / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.932 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเวียดนาม / สำนักงานส่งเสริมการศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.922 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนีห่าวสิงคโปร์ / กฤชกร เพชรนอก ; รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกฤชกร เพชรนอก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS 521 ก292ฮ 2555,959.57 ก271ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหุ่นกระบอกพม่า / ประภาศรี ดำสอาด
ชื่อผู้แต่งประภาศรี ดำสอาด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพม่าศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกPN1978.B93 ป344,791.5 ป344ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรอาเซียน / สุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561
เลขเรียกDS 521 ส44 2561,341.2473 ส778อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ = The ASEAN miracle a catalyst for peace / Kishore Mahbu...
ชื่อผู้แต่งมาฮบูบานี, คิชอร์, ผู้แต่ง
เลขเรียก341.2473 ม551อ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา = ASEAN studies / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556.
เลขเรียกJZ5490 ณ212อ,341.2473 ณ212อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ = India-ASEAN : growing opportunities ...
ชื่อผู้แต่งอมรชีพ โลจัน
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกDS575.5.I5 อ277,337.593054 อ277อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดน่ารู้อาเซียน : รวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนพร้อมภาพประกอบสีสดใส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS521 ก762,341.247 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาอังกฤษรับอาเซียน / บรรพต นาให้ผล, บรรณาธิการ ; ไพรวัน ผาเวช, ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปิยมิตร มัลติมีเดีย, [2556?]
เลขเรียก428.2 ก749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาอาเซียน เวียดนาม / สุรศักดิ์ ตรีนนท์ และมนต์ชนก ศาสตร์หนู.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ตรีนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ , 2556.
เลขเรียก495.922 ส247ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาอาเซียน เวียดนาม / เรารักอาเซียน เขียน ; สุรศักดิ์ ตรีนนท์, มนต์ชนก ศาสตร์หนู วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งเรารักอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
เลขเรียกPL4375 ร7ก 2556,495.922 ร778ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจเพื่อนบ้านผ่านงานวรรณกรรม งานแปลนวนิยายเขมรเรื่อง "โพยมพยับหมอก" ของ คงค์ บุนเฌือน / ชาญชัย ...
ชื่อผู้แต่งคงค์ บุนเฌือน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2557?]
เลขเรียกPL4328.9 ข691 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา