Found: 434  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนากฎหมายธุรกิจ / โดย ศักดิ์ สนองชาติ, ผู้รวบรวม
พิมพลักษณ์พระนคร : เนติบัณฑิตสภา, 2515.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง "แนวทางในการปรับปรุงระบบกฎหมายพาณิชย์และกระบวนการวิธีพิจารณาคด...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางในการปรับปรุงระบบกฎหมายพาณิชย์และกระบวนการวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์และ ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2 : 2548 : ภูเก็ต),
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อเสนอการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง, 2548]
เลขเรียกKPT919 .ก65 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของประชาคมยุโรป ต่อกิจการที่ตั้งอยู่นอกประชาคมยุโรปและแนวทางการแก...
ชื่อผู้แต่งวิทยาภรณ์ ปุณวัฒนวิทย์.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ : สารานุกรมกฏหมายแพงและพาณิชย์ / โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน, 2537.
เลขเรียก346.0482 ช882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อควรระวังสำหรับหลักฐานในทางบัญชี-การเงินและผลกระทบทางภาษี / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ ธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์, 2532
เลขเรียก343 ข286 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อควรระวังสำหรับเอกสารหลักฐาน ในทางบัญชี-การเงิน และผลกระทบทางภาษี/ บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกั...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, [2541].
เลขเรียกK 1010 บ226ข [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้ / จัดทำและเผยแพร่โดย กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2556.
เลขเรียกKPT966 ข291 2556,345.0268 ส691ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดและความคุ้มกันของผู้ประนอมข้อพิพาทในข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ / สุธาสินี สุภา = Lia...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี สุภา
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ
ชื่อผู้แต่งรวินท์ ลีละพัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
เลขเรียกKPT68 ร165ค 2555,340 ร173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งรวินท์ ลีละพัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียกKPT68 ร165 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการประสานกฎหมาย : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวด้วยกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ =...
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / นัยนา เกิดวิชัย.
ชื่อผู้แต่งนัยนา เกิดวิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.
เลขเรียกKPT68 .น64 2549,340 น116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ = Introduction to business law / ศิริชัย มงคลเกียรติศรี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย มงคลเกียรติศรี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550.
เลขเรียก346.065 ศ452ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสอดคล้องของกฎหมายไทยกับกฎเกณฑ์ของแกตต์ : รายงานการศึกษา วิเคราะห์ / โดย ศิรินารถ ใจมั่น
ชื่อผู้แต่งศิรินาถ ใจมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2537.
เลขเรียก341.754
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา