Found: 432  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเส...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก341.754
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเส...
ชื่อผู้แต่งชุมพล ปัจจุสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกHF1583 ก469 ล.1-2 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกHF1733.A785 ก6 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก341.754 ก275 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ : การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 , ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ (ครั้งที่ 5 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548.
เลขเรียก343.087 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ : การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก340
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ : การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2548 : กรุงเทพฯ)
เลขเรียก341.754 ก475ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟอกเงิน = Money laundering / โดย มิศรา สามารถ.
ชื่อผู้แต่งมิศรา สามารถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2540.
เลขเรียก332.4 ม591ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในปัญหาทางพาณิชย์ / วินัย จีรวงศ์สุนทร = Expert findings of fa...
ชื่อผู้แต่งวินัย จีรวงศ์สุนทร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา 471(การนิเทศการศึกษา) / อบรม สินภิบาล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521
เลขเรียก371.1 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ (บทบาทด้านการกำกับและบริหารการพาณิชย์: บทบาทในด้านปัญ...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกKPT911 ส73 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ : บทบาทด้านการกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้าน...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2542.
เลขเรียก346.07 ส786ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ : บทบาทด้านการกำกับและบริหารการพาณิชย์ : บทบาทในด้าน...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : คู่มือการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543.
เลขเรียก341.754
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนากฎหมายธุรกิจ / โดย ศักดิ์ สนองชาติ, ผู้รวบรวม
พิมพลักษณ์พระนคร : เนติบัณฑิตสภา, 2515.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา