Found: 432  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ = General agreement on tariffs and trade / สุธาบดี สัตตบุศย์
ชื่อผู้แต่งสุธาบดี สัตตบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2528.
เลขเรียกKPT3645 ส784ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ / ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.
ชื่อผู้แต่งชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก346.07 ช572ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ / ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.
ชื่อผู้แต่งชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกK487.E3 ช63 2554,346.07 ช659ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่านิติกรรมและสัญญา / โดย ประกอบ หุตะสิงห์
ชื่อผู้แต่งประกอบ หุตะสิงห์, 2454-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2517.
เลขเรียกKPT504 ป188ก 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai law) : เล่ม 14 ธุรกิจและพาณิชย์. / สำนักงานคณะกรรมการกฤฎีกา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤฎีกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2553.
เลขเรียก340.09593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมการค้าภายใน 60 ปี : รักษาความเป็นธรรมทางการค้า
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน, 2545.
เลขเรียก351.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย / คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บ...
ชื่อผู้แต่งคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4523 ก286 2560,332.0415 ค125ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับอายุ (กับส่วนเพิ่มเติม) : คำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับการนับอายุผิดพลาดอย่างไร / ไพจิ...
ชื่อผู้แต่งไพจิตร ปุญญพันธุ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกKPT494.3 พ92 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำกฎหมายของนายวาณิชย์ (lex mercatoria) มาใช้ในการระงับข้อพิพาทโดยศาลไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี INCOTER...
ชื่อผู้แต่งภัทรวีร์ คล้ายเคลื่อน, 2518-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 15-16 กันยายน 2547 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ : มาตรการทางกฎหม...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2547
เลขเรียก341.753 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ / คณ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม, 2548
เลขเรียกสร 340 ค123ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์/ คณะกรร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการพาณิชย์ (ครั้งที่5 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHF1371 ก485 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตตั้งและประกอบกิจการโรงงาน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการลงทุน : ศึกษาก...
ชื่อผู้แต่งไพรัช จันทร์ดวง.
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเส...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก341.754
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา