Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 1 = Commercial law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549
เลขเรียก346.07 ส481ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 1 คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ...
ชื่อผู้แต่งอัมพร จันทรวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียก346
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 2 = Commercial law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549
เลขเรียก346.07 ส481ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 2 = Commercial law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียกKPT890 ก117 ล.2 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 3 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Commercial law 3 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียก346.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกHF1382.6.ห6 ม246,346.07 ส481ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 13 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 10 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 11-12 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 14-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 8 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 9 : เอกสารการสอนชุดวิชา 41324 = Commercial law 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
เลขเรียก346.6 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ : หมวดวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) / วิฑ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ พรรณนิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกK ว574พณ,346.07 ว73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ :ศึกษาเอกเทศสัญญาว่าด้วย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ค้ำประก...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ พรรณนิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, [253-?]
เลขเรียก343.08 ว34ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ = Conmmercial law / ทวี บัวทอง, ประสงค์ ชิงชัย.
ชื่อผู้แต่งทวี บัวทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์, 2556.
เลขเรียก346.07 ท185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา