Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / บุญเพราะ แสงเทียน.
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557.
เลขเรียกKPT920 บ7ก 2557,346.07 บ435ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ 1 / พัฒนิจ โกญจนาท
ชื่อผู้แต่งพัฒนิจ โกญจนาท
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
เลขเรียกK1003.A2.T5 พ63 2543,346.07 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ 2 : สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ = Business law 2 : LW 317 / อาภัสสร์ จันทวิมล, สุเม...
ชื่อผู้แต่งอาภัสสร์ จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียก346.07 อ633ก2 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ 24006 / เรียบเรียงโดย พวงทอง อมรลักษณานนท์.
ชื่อผู้แต่งพวงทอง อมรลักษณานนท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาและสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2529.
เลขเรียก346.07 พ465ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business Law . โดย ภมร ขันธหัตถ์.
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน์, 2536.
เลขเรียกHF1382.7.B8 ภ44 2540,346.07026 ภ162ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / บุญเพราะ แสงเทียน.
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียกKPT920 บ243 2551,346.07 บ516ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / วิษณุ เครืองาม ... [และคนอื่นฯ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533-
เลขเรียกKPT920 ก117 ล.1-3 2533-,346.07 ม565อ 10/2533 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / วิเชียร วิทยอุดม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิทยอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์, 2559
เลขเรียกK1301 ว561ก 2559,346.07 ว352ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ = Business law / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสเค บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกKPT920 ส234 2555,346.07 ส161ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [253-?]
เลขเรียกKQB600 . T5 ก18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2551 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551.
เลขเรียกHF1382.6 ก114 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจภาค 1 องค์กรธุริจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิธินัย ไชยแสงสุขกุล [Text].
ชื่อผู้แต่งพิธินัย ไชยแสงสุขกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นิติธรรม 2539.
เลขเรียก346.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจลาว / จัดแปลและพิมพ์โดย สมาคมไทย-ลาว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2543]
เลขเรียกKPE78.B87 ก35 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจลาว / สมาคมไทย-ลาว.
ชื่อผู้แต่งสมาคมไทย-ลาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทย-ลาว, ม.ป.ป.
เลขเรียก346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น / วรยุทธ บุษบง
ชื่อผู้แต่งวรยุทธ บุษบง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียกKPT920 ว238ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา