Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 หน่วยที่ 1-15 = Commercial law 4 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกKPT920 .ส7354 2545,346.6 ม246อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์4 = Commercial law4 41324 หน่วยที่ 1-7 / สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียก346.6 ม246อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ = Civil law commercial law an...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำน้กพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียก346.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ / จัดทำโดยฝ่ายบริการค้นคว้า หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริการค้นคว้า หอสมุดรัฐสภา, [2540]
เลขเรียกอ บอ 349.593012 อ82อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) ...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. หอสมุดรัฐสภา ฝ่ายบริการค้นคว้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกKPT911 ล761อ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
412
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..)พ....
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. หอสมุดรัฐสภา ฝ่ายบริการค้นคว้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกKPT911 ล761อ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ... / จัดทำโดย ศูนย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2542.
เลขเรียกKPT921 อ725 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา ธร 317 : กฎหมายธุรกิจ / ดารา ภาคสุธน.
ชื่อผู้แต่งดารา ภาคสุชน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2541?].
เลขเรียก346.07 ด424อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายพาณิชย์ 2 / สุธาสินี ธิติสุทธิ
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ธิติสุทธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียก346.07 ส442อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำบรรยาย พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 วิชามาตรฐานกฎหมายควบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536].
เลขเรียก346.072 อ884 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
417
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL / กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, [2549].
เลขเรียก346.078
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL / คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาช...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, [2551?].
เลขเรียก346.078
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL / กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, [2549?]
เลขเรียกKPT1942 น927 2549?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
420
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ UNCITRAL
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, [255-]
เลขเรียกK1370 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา