Found: 431  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกK 1005 อ16 2552,343.087 อ16ก 2552 D.C.22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK 1005 อ16 2555,343.087 อ164ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกK พ231ก 2550,343.087 พ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอียู : ข้อควรรู้สำหรับภาครัฐและเอกชนไทย / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป.
ชื่อผู้แต่งคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกKPT920 ก114อ,343.087 ค141ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 2540
เลขเรียก346.043 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกHD940.6 .ส75,346 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่สำคัญของสำนักงานพานิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ / ละเอียด โชติน้อย
ชื่อผู้แต่งละเอียด โชติน้อย.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์, 2532
เลขเรียก346.07 ล711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / บุญเพราะ แสงเทียน.
ชื่อผู้แต่งบุญเพราะ แสงเทียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ , 2553.
เลขเรียกKPT 920 บ26ก,346.07 บ522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์. [text]
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2549.
เลขเรียก346.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์. [text]
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก346.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / ภมร ขันธหัตถ์
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2532
เลขเรียก346.065 ภ162ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / ภมร ขันธ์หัตถ์
ชื่อผู้แต่งภมร ขันธหัตถ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529
เลขเรียก346.07 ภ162ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโม ; [บรรณาธิการ สุภาพร ณ พัทลุง].
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ, 2544.
เลขเรียกKPT1040 .ส436 2544,346.07 ส234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / เจนพล ทองยืน.
ชื่อผู้แต่งเจนพล ทองยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกKPT1040 .จ73 2552,346.07 จ55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา