Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเป็นมา บทบาทและอำนาจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [video recording] / สำนักงานป้องกันแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ลักษณะเช่าทรัพย์,เช่าซื้อ,จ้างแรงงาน,จ้างทำของ,รับขน / โดย มา...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531 [กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท์]
เลขเรียกHF1382.7 ค359 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายเรื่องกฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์และกฎหมายการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ / ธานินทร์ กรัย...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2518] (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา)
เลขเรียกHX626 ธ515 2518,335.43 ธ224ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายเรื่องกฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์และกฎหมายการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วุฒิสมาชิก "กลุ่มสามัคคี", 2519.
เลขเรียกHX837.ท9 ธ6 2519,349.593 ธ515ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยขององค์กรระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลกในเรื่องการใช้มาตรา 304- 306 ของกฎหมายการค้าขอ...
ชื่อผู้แต่งมาณพิกา มุลพรม
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และขายฝาก พร้อมด้วย...
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2550].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และขายฝากพร้อมด้วยพ...
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2548.
เลขเรียกKPT920 ส184 2548 ล.1,346.07 ส434ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และขายฝากพร้อมด้วยพ...
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร.
เลขเรียก346.072
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 ว่าด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อและขายฝาก / สถิตย์ เส็ง...
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เส็งไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2550.
เลขเรียกKPT926 ส184ค 2550,346.07 ส373ค 3/2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา : เรียงมาตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท...
ชื่อผู้แต่งอ่อนน้อม คนซื่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา-ร้านปณรัชช, 2560.
เลขเรียกKPT 504 อ19 2560,346.02 อ447ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต อัตถศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553.
เลขเรียกKPT3405 ช17 2553,341 ช281ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายธุรกิจ / วรวุฒิ เทพทอง.
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ , 2553.
เลขเรียก346.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายธุรกิจ / วรวุฒิ เทพทอง.
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกKPT1040 ว45 2544,346.07 ว275ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา