Found: 511  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2550, [2007]
เลขเรียกTD370 ค961 ล.1-2 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประเมินผลระบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อมพร้อมขยาย จังหวัดอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการ จุฬาฯ, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = The feasibility study of sola...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกTH7413 ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2524-2525.
เลขเรียกQL691 ค961 2524/25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิจัยนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2524-2525.
เลขเรียก591.52632 ว32ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณ์อันเนื่องจากเขื่อนลำมูลบนชำรุด ปี 2533 / [สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ ......
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ, 2535.
เลขเรียกHT431 ค962,363.34 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / จัดทำโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2530]
เลขเรียกDS578 Thai 961 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคไต / สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยม ,มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, บรรณาธิการ ชาญ โพชนุกูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แท่นทองการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกRC903.9 ร924,WJ300 ร781 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, 2542.
เลขเรียก333.91 ล963
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, 2542
เลขเรียก333.91 ล963
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ = The World of Water
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ่มังกรการพิมพ์ , 2544
เลขเรียก333.91 ล281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลหะในแหล่งน้ำ = Metals in aquatic systems / นัทธีรา สรรมณี
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2555.
เลขเรียกTD422 น413,549.23 น63ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลหะในแหล่งน้ำ= Metals in aquatic systems / นัทธีรา สรรมณี
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2554, [2011]
เลขเรียกTD423 น413ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ทนน้ำ / อุไร จิรมงคลการ
ชื่อผู้แต่งอุไร จิรมงคลการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียกSB 317 อ857ม 2555,635.95 อ857ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา