Found: 517  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน่วยแยกตะกอนและผลของตะกอนต่อคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด / ศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ = Devel...
ชื่อผู้แต่งศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทำให้ลอยตัว ในการจัดการปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ราย...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นเยื่อองค์ประกอบแอลจีเนต/เซลโลเฟนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลให้มากกว่าร้อยละ 95 / ณั...
ชื่อผู้แต่งณัฐทิพย์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและออกแบบเครื่องกลั่นน้ำที่มีการเดือด = Development and design of a water still with boiling
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สุดหา
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน = Regenerierung der Lagune des Bang Pa In Palastes = Regenera...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานบริหารการจัดการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบำบัดน้ำเสีย ในเขตพระราชวังบางปะอิน, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการซึมของสระขุด = Seepage reduction of dug ponds / โดย ปริญญา จินดาประเสริฐ, ปิติ อังสุโวทัย.
ชื่อผู้แต่งปริญญา จินดาประเสริฐ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่นฯ : สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527.
เลขเรียกTD392 ป458 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความขุ่นของน้ำโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสง = Turbidity measurement of water by using light sca...
ชื่อผู้แต่งวัชรพล ก่อเกียรติงาม
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยา / อังคณา ประทุมทอง = Waste water mana...
ชื่อผู้แต่งอังคณา ประทุมทอง
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 3 : 2527 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง / บรรณาธิการ: ผุสตี ปริยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2556.
เลขเรียกQK46.5.D58 ก514 2556,574.5 ผ48ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครโดยใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านน้ำ = Analysis of water manag...
ชื่อผู้แต่งกฤตยา เฟื่องวรวงศ์
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อุปกรณ์ชนิดท่อยืดหยุ่นจากของเสียประเภทยางในกระบวนการเติมอากาศ / นราพงศ์ หงส์ประสิทธิ์ =...
ชื่อผู้แต่งนราพงศ์ หงส์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาค / ณัฐวีร์ สิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวีร์ สิขิวัฒน์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา