Found: 503  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฉนวนราคาถูกสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = Developing Economical Insulation for So...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ กล้าหาญ
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด / จิตสุรัตน์ ตั้งใจ = Softw...
ชื่อผู้แต่งจิตสุรัตน์ ตั้งใจ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษของนักกีฬาโปโลน้ำระดับเยาวชน / ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ = Development o...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ บุญญาลงกรณ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาถังกรองทรายร่วมกับการเติมอากาศของระบบการผลิตน้ำประปา / รัฐพล เจียวิริยะบุญญา = The developm...
ชื่อผู้แต่งรัฐพล เจียวิริยะบุญญา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชัน – ดีไนทริฟิเคชัน เพื่อบำบัดไนโตรเจนจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / เ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิชญา พินิจธนภาคย์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / ปธาน สุวรรณมงคล
ชื่อผู้แต่งปธาน สุวรรณมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2540
เลขเรียกTD313.T4 ป-ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงปลาน้ำจืด / กชพร กฤติยานันต์ = Development of ...
ชื่อผู้แต่งกชพร กฤติยานันต์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดความหนาแน่นสูงโดยผสมผสานตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคช...
ชื่อผู้แต่งทยากร สุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของกาซคาร์บอนไดออกไซด์และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มีต่...
ชื่อผู้แต่งชฎา ณรงค์ฤทธิ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก633.1887 ช113ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน่วยแยกตะกอนและผลของตะกอนต่อคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด / ศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ = Devel...
ชื่อผู้แต่งศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทำให้ลอยตัว ในการจัดการปัญหาน้ำปนเปื้อนน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ราย...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นเยื่อองค์ประกอบแอลจีเนต/เซลโลเฟนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลให้มากกว่าร้อยละ 95 / ณั...
ชื่อผู้แต่งณัฐทิพย์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา