Found: 551  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทผลิตสายไฟฟ้า = Water foodprint assessment :...
ชื่อผู้แต่งกนกพร แย้มหว่าง
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการบดสีในการผลิตสีน้ำ = Milling Process Improvement on Water Pigments Manufacturing
ชื่อผู้แต่งทัศนัย จินดาฤกษ์
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ-เคมี = Physical-chemical treatment for water and wa...
ชื่อผู้แต่งชัยศรี สุขสาโรจน์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
เลขเรียกTD745 ช438,628.3 ช475ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : เรื่องตำรายา ฉบับตำรายาควาย / ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย...
ชื่อผู้แต่งธเรศ ศรีสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวาโดยการไพโรไลซิสแบบเร็ว / สุพจน์ แหวนเพ็ชร์ = Bio-oil production from wat...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ แหวนเพ็ชร์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ที่มีภาวะเสียสมดุลน้ำอิเล็กโตรลัยต์และกรด-ด่าง / นงนุช โอบะ
ชื่อผู้แต่งนงนุช โอบะ
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : โครงการจัดตั้งคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
เลขเรียกRT120.B6 น139,WY150 น139ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเสียสมดุลน้ำ อิเลคโทรลัยต์ และกรด-ด่าง / นงนุช โอบะ
ชื่อผู้แต่งนงนุช โอบะ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
เลขเรียกWY150 น139ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฉนวนราคาถูกสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = Developing Economical Insulation for So...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ กล้าหาญ
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด / จิตสุรัตน์ ตั้งใจ = Softw...
ชื่อผู้แต่งจิตสุรัตน์ ตั้งใจ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา