Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Rice growing village revisited an integrated study of rural development in northeast
พิมพลักษณ์Thailand : n.p, 1988
เลขเรียก633.1 Ri495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPotential world markets for innovative rice businesses in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549.
เลขเรียกHD9066.T52 พ93 2549,641.3318 Po861
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 4000-2003 : Thai hom mali rice / National Bureau of Agricultural Co...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2003.
เลขเรียกHD9016.T5 T364 2003,658.56 N277T 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 4400-2003 : good agricultural practice for Thai hom mali rice / Nat...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2003.
เลขเรียกHD9016.T5 G646 2003,658.56 N277T 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดตรัง / ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู...
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 2552, [2009]
เลขเรียกSB191.R5 กต446 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลช...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ อยู่อินทร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว = Good agricultural practices for rice seed / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 ก469 2557,สร 634 ม435ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของชาวนาไทย / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท, 2561.
เลขเรียกHD8039.R482T5 ก491,305.555 ก491 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาทองค๋กรชาวนาให้ยั่งยืน / พรศิริ เสนากัสป์, ปริญญา เชื้อชูชาติ text
ชื่อผู้แต่งพรศิริ เสนากัสป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHD8039.R482T5 พ4ก 2558,305.963 พ282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวชนิดนาสวนและนาข้าวขึ้นน้ำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิไล เตียวยืนยง = Me...
ชื่อผู้แต่งวิไล เตียวยืนยง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนค และการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน :...
ชื่อผู้แต่งศิริพร โอโกโนกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกRes Rep RD 94 ศ373ก 2556,ส.ร. 633.18 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย = The degree of competition in Thai rice export market / ...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2557
เลขเรียกSB191.R5 อ-ก 2557,338.17318 อ727ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การส่งออกข้าวจากไทยไปอิหร่าน / ชัชชฎา หาญเจนลักษณ์ = An analysis of rice exports from T...
ชื่อผู้แต่งชัชชฎา หาญเจนลักษณ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงข่ายตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในภาคตะวันออกตอนบน / มัชฌิมนต์ แสงรุ่งส...
ชื่อผู้แต่งมัชฌิมนต์ แสงรุ่งสว่าง
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา