Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบั...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ แก้วปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกHD6957.T5 ว435ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy SMEs องค์กร "ให้สุข" / เอกชัย อภิศักดิ์กุล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย อภิศักดิ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555.
เลขเรียกHD6955 อ4ฮ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy workplace by HEHA / ผู้เขียน : วศิน มหัตนิรันดร์กุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข สบม., 2555, [2012]
เลขเรียกHD6955 H252 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMission impossible : รหัสความสุขที่ถูกลืม / วศิน มหัตนิรันดร์กุล ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวศิน มหัตนิรันดร์กุล
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ, 2556
เลขเรียกHD58.8 ร179 2556,658.4 ว183ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe GoodWork Project report.
พิมพลักษณ์[Massachusetts] : The President and Fellows of Harvard College, [2003?].
เลขเรียก174.4 Go657 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกHD6957.T5 ก64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...
ชื่อผู้แต่งพิมพิกา จันทไทย
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ / อานันท์ อ...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ อุเทนสุต
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างในระดับปฏิบัติการ = Study quality of life of pe...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย งามวิวัฒน์กุล
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร / หัวหน้าโครงการ, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ; ผู้เขียน, ฉัตรลัดดา ...
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกHF5549.5.J63 อ148กร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะก้าวไปเป็น Happy Workplace : ความรู้สำหรับนักสร้างสุของค์กร / ขวัญเมือง แก้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียกBF637.S8 ก535 2556,613 ก535 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก / ไมเคิล บังกีย์ สเตเนียร์ ; จิตดี วารีวรรณ แปล
ชื่อผู้แต่งสเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปราณ, 2555
เลขเรียกHF5549.5.J63 ส174ค 2555,158.1 ส545ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับคุณภาพชีวิตการทำงาน...
ชื่อผู้แต่งกิมบวย เพ็ชรพันธ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา