Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic skills for nursing assistants in long-term care / Sheila A. Sorrentino, Bernie Gorek.
ชื่อผู้แต่งSorrentino, Sheila a.
พิมพลักษณ์Philadelphia : Elsevier, c2005.
เลขเรียกWY152 S714 2005,610.730698 So713S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSaunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination / Linda Anne Silvestri.
ชื่อผู้แต่งSilvestri, Linda anne.
พิมพลักษณ์St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2010
เลขเรียกRT62 S53 2010,WY18.2 S587s 2010,610.730693076 Si587S 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patt...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธสี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556, [2013]
เลขเรียกRT41 พ282 2556,WY86 พ282ก 2556,610.73 พ282ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patt...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธสี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2557.
เลขเรียกWY86 พ282ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patt...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2558
เลขเรียกWY86 พ282ก 2558,610.73 พ282ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patte...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธสี.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561
เลขเรียกWY100 พ279ก 2561,610.7301 พ281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health patte...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ พันธสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560.
เลขเรียกRT41 พ45 2555,WY86 พ282ก 2560,610.73 พ282ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล / สุระพรรณ พนมฤทธิ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2543.
เลขเรียกWY100 ก46 2543,610.73 ก218 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้ / บรรณาธิการ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, วิ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการตำราภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกRT41 ก217 2534,WY86 ก218 2533,NS 610.73 ก 17/2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์กรรวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนอง...
ชื่อผู้แต่งศิราณี อินทรหนองไผ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกRT41 ศ444 2554,WY86 ศ444ก 2554,610.7343 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพยาบาล = Nursing process / สุภาพ สุวรรณเวโช และ มณฑา ลิ้มทองกุล
ชื่อผู้แต่งสุภาพ สุวรรณเวโช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกWY100 ส838ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา