Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInternational and comparative employment relations : national regulation, global changes Edited by ...
พิมพลักษณ์Los Angeles, California : SAGE, 2016
เลขเรียก331 In61 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLabor and ploitics in Panama : The Torrijos years
ชื่อผู้แต่งCollazos, Sharon phillipps.
พิมพลักษณ์Boulder : Westview Press, 1991
เลขเรียก331.12 Co752L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLabor situation in Japan and analysis.
พิมพลักษณ์Tokyo : Japan Institute for Labour Policy and Training, 2011-.
เลขเรียก331.0952 La112 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินค่าเชิงเศรษฐกิจและปัจจัยกำหนดแรงงานอาสาสมัครในประเทศไทย / เอกสิทธิ์ พิสิฐพจมาน = Economic...
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ พิสิฐพจมาน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานข้ามชาติสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา / หฤทัย จงวัฒนบัณฑิตย์ = The M...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย จงวัฒนบัณฑิตย์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยหลักต่อความต้องการจ้างงานประชากรวัยทำงานวัยปลาย : กรณีศึกษาสถานประกอบการที่จดทะเบ...
ชื่อผู้แต่งพิมพวรรณ วิเศษศรี, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่องานก่อสร้าง / สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจรจาเชิงนโยบายด้านแรงงาน 9-14 ตุลาคม 2544 นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ = Labour Policy Dialog...
ชื่อผู้แต่งการเจรจาเชิงนโยบายด้านแรงงาน (2544 : เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2544]
เลขเรียกHD4813 ก446ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงาน / ปริชมน ชัยวัฒน์ = Government policies and impe...
ชื่อผู้แต่งปริชมน ชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 / พศกร โยธินนีรนาท = ...
ชื่อผู้แต่งพศกร โยธินนีรนาท
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์กับนโยบายแรงงานข้ามช้าม : ศึกษากรณีสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี ช่วงปี พ.ศ. 2544...
ชื่อผู้แต่งวรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม = The operational efficiencies...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกTX910 ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเกาหลีใต้ในยุคโลกาภิวัตน์เชิงเสรีนิยมใหม่ : ศึกษากรณีบันทึกความเข้าใจด้านแรง...
ชื่อผู้แต่งดวงฤทัย สังข์ทอง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าใ...
ชื่อผู้แต่งชนิดา เปล่งเสียง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์จีน 100 คำ เล่ม 5 / [ ลิน พัตริค ] เขียน ; ศิริภร คันธวัฒน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งลิน, พัตริค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548.
เลขเรียกอ PL 1171 ล434ศ,495.1 ล497ศ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา