Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย / มานิตย์ สุธาพร = Selection and training of judges in T...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ สุธาพร
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / บรรเ...
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
เลขเรียกKPT2620 บ4472 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีของศาลยุติธรรม / ณัชพงษ์ สำราญ
ชื่อผู้แต่งณัชพงษ์ สำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกKPT1660 ณ259ก 2557,347.075 ณ261ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบคุมประพฤติ / ผู้เขียน เดชา สังขวรรณ หัวหน้าคณะผู้ศึกษาและคณะ.
ชื่อผู้แต่งเดชา สังขวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.
เลขเรียกHV9278 ด72,347.593 ด52ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา / ลัดดาวรรณ หลวงอาจ
ชื่อผู้แต่งลัดดาวรรณ หลวงอาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกKPT110 ล245จ 2559,923.4593 ล245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวบ้านชาวเมือง : เรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย / ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
ชื่อผู้แต่งอคิน รพีพัฒน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุน 60 ปี อคิน รพีพัฒน์, 2552
เลขเรียกHM671 อ112,309.1593 อ27ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกา / วิชัย โชควิวัฒน ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สื่อตะวัน, 2558.
เลขเรียกKF8775 ต654 2558,324.9593 ว539ต 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลาการภิวัตน์ปฏิวัติการเมืองไทย / บรรณาธิการ : ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, มนตรี...
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกJQ1748 .ม36 2551,348.04 ป46ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผู้พิพากษา / เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556.
เลขเรียกKPT1610 จ766,347.014 จ661บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2555 [2012]
เลขเรียกKPT1614 พ349ผ 2555,294.315 พ349ผ 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม : สาระสังเขปประกบบทบัญญัติสาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม / ชยาธร เฉีย...
ชื่อผู้แต่งชยาธร เฉียบแหลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557.
เลขเรียกKPT283 ช4พ 2557,347.01 ช45พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ : บรรณาธิการ ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
เลขเรียกHV9960.T5 .ย723 2550,340 ย73ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุติธรรมธร / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์า, 2547.
เลขเรียกอ 353.4 ย44ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา