Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClimate change 2001 : Mitigation : Contribution of working group III to the third assessment report ...
ชื่อผู้แต่งMetz, Bert ... [et al].
พิมพลักษณ์New York : Cambridge University Press , 2001.
เลขเรียกQC 981.8 .M47 2001,363.738 C636 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal climate change impacts in the united states Jack A. Kaye ...[et.al] [Text]
ชื่อผู้แต่งKaye, Jack a...[et.al]
พิมพลักษณ์Cambridge Cambridge University Press 2009
เลขเรียก551.6 G562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe study of low carbon society (LCS) modeling to approach green city development for Thailand: a ca...
ชื่อผู้แต่งVarakorn saguansap.
พิมพลักษณ์2015.
เลขเรียกTD885.5.G73 V288s 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ = Nationally appropriate mitigation actions : NAMAs...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2557
เลขเรียกTD885.5.G73 อ-ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการก๊าซเรือนก...
ชื่อผู้แต่งวรเดช เกรียงสันติกุล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินรอยเท้าคาร์บอนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทำนาข้าวต่างสายพันธุ์ / ยุทธพงษ์ พงษ์อักษร = EMISSION OF GREENHO...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานพาณิชย์ / อาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล = ...
ชื่อผู้แต่งอาภาพัชร หุ่นศิริตระกูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย / ณิรดา ภูมิสิริภักดี = An analysis...
ชื่อผู้แต่งณิรดา ภูมิสิริภักดี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใ...
ชื่อผู้แต่งนิกร เจียมวรพงศ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดัชนีคาร์บอนจากการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย / พงศ์ปิติ เดชะศิริ = A stud...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ปิติ เดชะศิริ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / น...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ ปัญญาใส
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (R-PP) / มโนพัศ หัวเมืองแก้ว, สุจิตรา จางตระกูล
ชื่อผู้แต่งมโนพัศ หัวเมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2556
เลขเรียกQC981.8.C5 ม-ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์และปูนขาว, อุตส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
เลขเรียกTD885.5.G73 ค695,363.7387 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ = Low carbon society guidebook / คณะทำงาน นารีรัตน์ ธนะเกษม...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2558, [2015]
เลขเรียกTD885.5.G73 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา