Found: 352  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในฐานะบรรทัดฐานทางสังคมในบริบทโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมม...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ดีชัยยะ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์ / กฤตยา มุ่งวิชา = The implicit violence and e...
ชื่อผู้แต่งกฤตยา มุ่งวิชา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย (ในคน) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกR853.H8 ส64,W 20.55.H9 ค172,ส.ร. 615.5 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของเพศ วัย และระดับการศึกษาที่มีต่อระดับจรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นตอนปลาย ผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ห่อบุตร
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาการเรียนรู้จาก การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม: โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีจิตอา...
ชื่อผู้แต่งอุดม ชัยทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกRes Rep W 20.5 อ244ชค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเลิศทางคุณธรรมและความเป็นเลิศทางปัญญาในจริยศาสตร์นิโคมาเคียน / เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ = Mor...
ชื่อผู้แต่งเหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันฉ่องส่องจริยศาสตร์ : บทพิจารณาว่าด้วยธรรมะและอธรรมในสังคมไทย / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2550.
เลขเรียกHM665 ส74,170 ส15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร = Operationa...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2554
เลขเรียกW 20.55.H9 ค221 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียกH62 ค359 2559,W 20.55.H9 ว234ค 2559,610.724 ค359 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่างเพราะสัญชาตญาณ / Jonathan Haidt เขียน ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งไฮดท์, โยนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2556.
เลขเรียกBF441 ฮ9ค 2556,153.42 ฮ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา / สุรีย์ มีผลกิจ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ มีผลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2550.
เลขเรียกBQ4190 .ส743 2550,294.32 ส47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา / ทินพันธุ์ นาคะตะ
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2557.
เลขเรียกBJ47 ท449 2557,179.9 ท73ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2560.
เลขเรียกBJ1185.T5 ท235 2560,170 ท356ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมกับสังคมไทย / วีรวิท คงศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวีรวิท คงศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์, 2555.
เลขเรียกHM216 ว64,179.9 ว377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา