Found: 340  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย / พจน์ หาดแก้วสกุล = A ...
ชื่อผู้แต่งพจน์ หาดแก้วสกุล
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ...
ชื่อผู้แต่งจิรินทร์ แสกระโทก
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (ประเทศไทย) = The study...
ชื่อผู้แต่งชนาธิป เรืองเศรษฐ์
พิมพลักษณ์2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจรรยาบรรณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / จีรนันท์ สุวรรณมณ...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ สุวรรณมณีเภสัช
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี = The prof...
ชื่อผู้แต่งจตุพร ชิดดี
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี]: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า, 2550
เลขเรียกRT81.5 จ136,WY 20.5 จ144ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงจริยศาสตร์เกี่ยวกับความคิดเรื่องความเป็นคนดี : กรณีศึกษาความคิดของกลุ่มคนต่างศาสนาในกรุง...
ชื่อผู้แต่งพระปลัดอัมพร สมอาษา ผู้วิจัย
เลขเรียก179.9 พ346ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบวัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย / เ...
ชื่อผู้แต่งเนติมา นิจจันพันศรี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการพัฒนา "คน" ยุติธรรม / จัดทำโดย โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คณะก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม, 2554
เลขเรียกHV 8688 ย44 2554 v. 3,347 ค872 2554 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ1638.ท9 น24,170 น149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับจรรยาบรรณธุรกิจ / เอกชัย อภิศักดิ์กุล = Finding of relati...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย อภิศักดิ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.
เลขเรียกHD 58.7 อ51ก 2549,302.35 อ873ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยาจริยธรรมของพยาบาล ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงและต่ำ ต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาผู้ต...
ชื่อผู้แต่งเสริมศรี กาญจนสินิทธ์ 2506-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งใ...
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล ที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานและเกม / บรรพต พรประเส...
ชื่อผู้แต่งบรรพต พรประเสริฐ
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา