Found: 349  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา / วลัยพร ปิ่นวิเศษ = A...
ชื่อผู้แต่งวลัยพร ปิ่นวิเศษ 2500-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก...
ชื่อผู้แต่งอุทัย โล้วมั่นคง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งวีระพล จันทร์ดียิ่ง
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกW32.5.JT3 ว856ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ [text] / ศุภิสรา สุวรรณชาติ, มณินทร จิราภ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา สุวรรณชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกKPT 3105 ก114,WY85 ก118 2560,618.97755 ศ739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล / เบญจพร จึงเกรียงไกร = Development of ...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร จึงเกรียงไกร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดนามธรรมและการตัดสินคุณค่าศีลธรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งมรรยาท กิจสุวรรณ
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี / โ...
ชื่อผู้แต่งโยธิน มานะบุญ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความ...
ชื่อผู้แต่งวรนารถ โมลีเอรี
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก378.17 ว175ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล / พิชาภรณ์ จันทนกุล =...
ชื่อผู้แต่งพิชาภรณ์ จันทนกุล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุ...
ชื่อผู้แต่งธนินทร์ รัตนโอฬาร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดมั่นในอาชีพการเมือง = Politics as a vacation / มักซ์ เวเบอร์, เขียน ; กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ, แ...
ชื่อผู้แต่งเวเบอร์, มักซ์
เลขเรียก320 ว916ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา