Found: 349  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกKPT3075 ฉ236,W32.JT3 ฉ6ก 2555,344.04 ฉ114ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.
ชื่อผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกKPT3098 ส852 2546,W32.6 ส968ก 2546,344.04 ส967ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / ชัชวาล วงค์สารี, อุทัยวรรณ พงษ์บริบู...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2557.
เลขเรียกK ก117พบ 2557,WY32.JT3 ก2 2557,344.0414 ช358ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตแพทย์ / พิศาล เทพสิทธา
ชื่อผู้แต่งพิศาล เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พชรการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกWU32.JT3 พ757ก 2535,344.0413 พ757ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Law and ethics for nurse/ พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, ชำนาญ มีนิยม
ชื่อผู้แต่งพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553
เลขเรียกK พ298ก,WY32.JT3 พ298ก 2553,610.730692 พ298ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรรยาแห่งวิชาชีพการพยาบาล / จินตนา ยูนิพันธุ์ และ อรพรรณ ลือบุญธวัชช...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ยูนิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกRT85 จ483,WY85 จ483ก 2540,610.73017 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย / สุนิสา เซ่งตระกูล = Conceptual framework of...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา เซ่งตระกูล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร / พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว = The proces...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม / คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง = Klom Ngoh ...
ชื่อผู้แต่งคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบวิชาชีพ : ศึกษากรณีแพทย์กระทำความผิด / ภวิกา รายณะสุข = Oc...
ชื่อผู้แต่งภวิกา รายณะสุข, 2530-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประช...
ชื่อผู้แต่งทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา