Found: 339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเวชจริยศาสตร์ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก / วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกRB 37 ว712ก 2552,QY4 ว712ก 2552,616.0756 ว31ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย / สุนิสา เซ่งตระกูล = Conceptual framework of...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา เซ่งตระกูล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร / พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว = The proces...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม / คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง = Klom Ngoh ...
ชื่อผู้แต่งคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบวิชาชีพ : ศึกษากรณีแพทย์กระทำความผิด / ภวิกา รายณะสุข = Oc...
ชื่อผู้แต่งภวิกา รายณะสุข, 2530-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประช...
ชื่อผู้แต่งทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวการสร้างหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการครู สังกัดกรมอาชีวศึกษา / วลัยพร ปิ่นวิเศษ = A...
ชื่อผู้แต่งวลัยพร ปิ่นวิเศษ 2500-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก...
ชื่อผู้แต่งอุทัย โล้วมั่นคง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งวีระพล จันทร์ดียิ่ง
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกW32.5.JT3 ว856ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ [text] / ศุภิสรา สุวรรณชาติ, มณินทร จิราภ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา สุวรรณชาติ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกKPT 3105 ก114,WY85 ก118 2560,618.97755 ศ739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล / เบญจพร จึงเกรียงไกร = Development of ...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร จึงเกรียงไกร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดนามธรรมและการตัดสินคุณค่าศีลธรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งมรรยาท กิจสุวรรณ
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี / โ...
ชื่อผู้แต่งโยธิน มานะบุญ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา