Found: 349  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ / ผู้เขียน คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมจิกเพรส, 2555, [2012]
เลขเรียกHD60 น927 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับองค์การอนาม...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552
เลขเรียกW 20.55.H9 น287 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางดำเนินการการจัดตั้งและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี = ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2551
เลขเรียกW20.55 น927 2551,W 20.55.H9 น287 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา "Achieving guidance in clinical trial...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกQV 38 น287 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติเรื่องเกณฑ์จริยธรรม พ.ศ. 2559 ของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ = Guideline for PreMa ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2559, [2016]
เลขเรียกQV21 น927 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางและข้อปฏิบัติในการทำวิจัยในคน (คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข) / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, [2549?].
เลขเรียกR853.H8 ส63,W 20.55.H9 น287 2550,ส.ร. 615.5 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Industrial wast...
ชื่อผู้แต่งจันทรา ทองคำเภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก604.7 จ279ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ4570.E8 ผ932 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์-เทพเจ้ากาลี = Medical nemesis : the expropriation of health / อีวาน อีลิช, เขียน; สันต์ หัตถ...
ชื่อผู้แต่งอีลิช, อีวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2520.
เลขเรียกWA30 อ772พ 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพทย์โรงพยาบาลและคนไข้ในยุคสังคมป่วย ... จริยธรรมป่วน / สมพนธ์ บุณยคุปต์
ชื่อผู้แต่งสมพนธ์ บุณยคุปต์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ], 2543.
เลขเรียกWB50 ส264พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
344
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้รถและถนน ต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
345
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างแพทยสภา 2550-2552 / อิทธิพร คณะเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550.
เลขเรียกWB32.JT3 ค962 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา